Ai primit o amendă rutieră? Cum o contești?

amenda politie

Ai primit o amenda rutiera sau ti s-a suspendat permisul?
Discuta cu un avocat specializat in contestarea amenzilor rutiere si redobandirea permisului de conducere:
  Ai primit o amendă? Care sunt pașii de urmat pentru contestarea ei?

  Toți ne-am confruntat măcar o dată cu primirea unei amenzi de circulație, dar puțini am decis să o și contestăm.

  De foarte multe ori, procesele verbale de contravenție sunt nelegal întocmite și pot fi anulate cu succes în instanță mai ales pentru vicii de formă – sunt menționate greșit prevederile legale încălcate de contravenient, data încheierii procesului verbal, numele contravenientului, lipsesc anumite semnături esențiale și multe altele.

  Cu toate acestea, multe persoane acceptă tacit conținutul procesului-verbal de contravenție semnându-l pur și simplu, fără a formula obiecțiuni.

  În cazul amenzilor primite în trafic prima chestiune care ajută foarte mult în etapa formulării unei contestații în instanță este formularea de obiecțiuni în cuprinsul procesului-verbal de contravenție de tipul: nu mă fac vinovat de fapta imputată de agentul constatator, nu recunosc săvâșirea contravenției imputate, nu am trecut pe roșu, nu erau pietoni pe trecere, nu conduceam cu viteza reținută în procesul-verbal, fapta menționată de agent nu este reală, condițiile meteo împiedicau funcționarea corectă a aparatului radar, nu imi însușesc cele consemnate de agent etc.

  Totodată, puteți să solicitați verbal și să consemnați în procesul verbal ulterior, că ați cerut prezentarea următoarelor documente, care nu v-au fost puse la dispoziție:

  • Ordinul de serviciu al agentului constatator;
  • Buletinul de verificare metrologică al aparatului radar (în caz de amenzi pentru viteză);
  • Certificatul de omologare al aparatului radar de pe auto cu numărul MAIxxxxx.

  Formularea obiecțiunilor în procesul verbal nu garantează că veți câștiga în instanță, dar o asumare a contravenției cu siguranță nu ajută, urmând să fie speculate de poliție împotriva dumneavoastră.

  Potrivit pct. 5.1. din Normele de Metrologie Legală NML 021-05 din 23.11.2005, cu modificările și completările ulterioare, atestarea fiecărui cinemometru se face numai după demonstrarea conformității acestuia cu cerințele metrologice și tehnice indicate în tabelul anexă al actului normativ, pentru fiecare modalitate de control aplicabilă pentru introducerea pe piață și punerea în funcțiune, respectiv pentru utilizare.

  Așadar, utilizarea unui aparat radar neconform, va atrage și anularea procesului-verbal de contravenție, conform principiului accesorium sequitur principale (accesoriul urmează principalul).

  Ce este o contravenție?

  Potrivit art. 1 din Ordonanta 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor constituie contravenţie fapta săvârşită cu vinovăţie, stabilită şi sancţionată prin lege, ordonanţă, prin hotărâre a Guvernului sau, după caz, prin hotărâre a consiliului local al comunei, oraşului, municipiului sau al sectorului municipiului Bucureşti, a consiliului judeţean ori a Consiliului General al Municipiului Bucureşti.

  Potrivit art. 21 alin. 3 din O.G. nr. 2/2001, sancțiunea aplicabilă contravențiilor se va raporta la limitele prevăzute în actul normativ și trebuie să fie proporțională cu gradul de pericol social al faptei săvârșite, ținându-se seama de împrejurările în care a fost săvârșită fapta, modul și mijloacele de săvârșire a acesteia, de scopul urmărit, de urmarea produsă, precum și de circumstanțele personale ale contravenientului și de celelalte date înscrise în procesul verbal.

  Toate aceste aspecte trebuie analizate de către instanțele sesizate cu judecarea plângerilor contravenționale, în sensul răsturnării sau nu a prezumției relative de autenticitate a procesului-verbal de contravenție.

  Contestarea proceselor verbale de contravenție se poate formula, de regulă, în termen de 15 zile de la luarea la cunoștință (dacă îl semnați, momentul când ați fost opriți de poliție și ați primit documentul) sau de la comunicare dacă se refuză semnarea lui și acesta este transmis prin poștă.

  Dacă urmare a contravenției vi s-a ridicat și permisul de conducere și doriți să formulați plângere contravențională este foarte important de reținut că prin depunerea acțiunii la instanță și obținerea unui certificat de grefă privind acest aspect sancțiunea va fi suspendată până la judecarea dosarului și vi se va înapoia permisul, dacă mergeți la poliție și le puneți la dispoziție certificatul de grefă emis de instanță. Atenție! Dacă permisul a fost suspendat urmare a unei fapte de natură penală sunt situații în care nu se aplică măsura suspendării, devenind incidente alte reguli, aplicabile infracțiunilor rutiere.

  Care este instanța competentă, taxa de timbru și ce motive atrag anularea procesului verbal de contravenție?

  Instanța competentă să judece plângerea contravențională este judecătoria pe raza căreia a fost săvârșită fapta reținută în procesul-verbal de contravenție, aspect ce trebuie să fie indicat și în procesul verbal. Taxa de timbru este 20 lei.

  Plângerea contravențională formulată de petent va fi însoțită în mod obligatoriu de originalul procesului-verbal de contravenție. Este util să păstrați o copie lizibilă a acestuia, în dosarul personal, întrucât sunt situații când se pierd documentele.

  Motivele menționate de lege, ce conduc la anularea procesului verbal de contravenție sunt lipsa uneia dintre menţiunile privind:

  • numele şi prenumele agentului constatator;
  • numele şi prenumele contravenientului;
  • codul numeric personal pentru persoanele care au atribuit un asemenea cod, iar, în cazul persoanei juridice, lipsa denumirii şi a sediului acesteia;
  • fapta săvârşită, data comiterii acesteia;
  • semnătura agentului constatator.

   

  Nulitatea se constată şi din oficiu de către instanța de judecată sesizată cu judecarea plângerii contravenționale.

  Pentru un probatoriu complet, este util să solicitați prin plângerea contravențională depunerea de către pârâtă a:

  • ordinului de serviciu al agentului constatator;
  • probelor foto și video (dacă acestea există) – se solicit de regulă pentru amenzi pentru viteză;
  • Buletinul de verificare metrologică al aparatului radar (în caz de amenzi pentru viteză);
  • Certificatul de omologare al aparatului radar de pe auto cu numărul MAIxxxxx.

  În ceea ce privește probele foto, este important de menționat că dacă acestea nu sunt clare, conțin mențiunea ”T” (test/target) sau nu se distinge culoarea/numărul mașinii/viteza/data și ora când a fost efectuată măsurarea, devin importante probe în sensul admiterii plângerii contravenționale.

  De asemenea, dacă se reține o contravenție cu nereguli ce implică schița intersecției, semne de circulație etc. ajută să depuneți orice poze, planșe explicative privind locul proceducerii faptei, cu mențiuni de detaliu, desene sau orice vi se pare că ar lămuri instanța, care nu a fost prezentă la fața locului.

  Alte probleme sunt întâmpinate și în cazul radarelor tip pistol. Acestea impun mai multe condiții și rigori de utilizare, care odată încălcate pot conduce la admiterea plângerilor contravenționale, respectiv: distanța la măsurare, condițiile meteo (ceață/ploaie/ninsori etc.).

  Ca o situație des întâlnită în practică, atrag atenția petenților să renunțe la martori (prieteni/rude etc) în sepranța că așa vor obține o soluție de admitere a plângerii contravenționale. Ați fi uimiți să vedeți că barbați puternici se pierd când pun mâna pe Biblie și depun jurământul și spun instanței fix opusul a ce doriți sau menționează când sunt întrebați de unde cunosc faptele că așa i-a învățat reclamantul sau mai grav avocatul reclamantului. Nu este legal și nici nu are sens să procedați astfel, expunând și potențialii martori la riscuri.

  Ca o speță hazlie, sunt situații când cuplurile se despart și în instanță vine ca martor chiar fosta iubită, care declară, relaxată, că semaforul ”era roșu roșu, domnule judecător”. În mod evident, soluția instanței va fi cea de respingere.

  În cazul în care plângerea contravențională a fost respinsă, împotriva hotărârii instanței de fond poate fi formulată cale de atac – apelul – care va suspenda și acesta executarea sancțiunii. Apelul se va judecă de secția de contencios administrativ și fiscal a tribunalului.

  În ceea ce privește practica instanțelor, principalele motive ce atrag nulitatea procesului-verbal sunt:

  1. Diverse erori sau lipsuri privind următoarele mențiuni obligatorii:
  • numele şi prenumele agentului constatator;
  • numele şi prenumele contravenientului;
  • codul numeric personal pentru persoanele care au atribuit un asemenea cod, iar, în cazul persoanei juridice, lipsa denumirii şi a sediului acesteia;
  • fapta săvârşită, data comiterii acesteia;
  • semnătura agentului constatator.
  1. Lipsa semnaturii agentului constatator pe fiecare pagină a procesului verbal;
  2. Reținerea unor vicii tehnice sau de utilizare ale aparatelor radar;
  3. Faptul că nu se poate reţine, fără dubii, că viteza reținută (pe timp de noapte) are o valoare reală în condiţiile în care, în aceleaşi secunde (17, 20, 21), valoarea T afişează, alternativ, 96 km/h, 75 km/h, 92 km/h şi 75 km/h fără a avea loc astfel o scădere ori creştere graduală a vitezei;
  4. Existența pe probele video a unor diferenţe de viteză înregistrate în aceeaşi secundă, cât şi alternările de viteze mici cu viteze mari, existând astfel dubii cu privire la corectitudinea vitezei afişate de cinemometru;
  5. În ceea ce privește probele foto, lipsa clarității acestora sau dacă din ele nu se distinge culoarea/numărul mașinii/viteza/data și ora când a fost efectuată măsurarea;
  6. Lipsa unei identități între aparatul radar menționat în procesul verbal de contravenție și cel care apare în probele foto/video;
  7. Existența oricărei îndoieli, în favoarea petentului, pentru motive sancționate cu nulitatea absolute, conform principiului in dubio pro reo (îndoiala profită celui acuzat).

  Referitor la aspecte ce nu atrag nulitatea absolută a procesului verbal, acestea sunt:

  • Lipsa menţiunii din procesul-verbal cu privire la achitarea sancţiunii amenzii în termen de 48 ore
  • Lipsa unor date care să conducă la aprecierea gravităţii faptei;
  • Aspecte de nulitate relativă privind procesul-verbal.

  În final, atragem atenția că o plângere-contravențională formulată cu rea-credință poate atrage și aplicarea art. 526 din Codul de procedură civilă Sancţionarea contestatorului de rea-credinţă, care prevede că:

   ”(1)Atunci când contestaţia sau plângerea a fost făcută cu rea-credinţă, autorul acesteia poate fi obligat la plata unei amenzi judiciare de la 500 lei la 2.000 lei, precum şi, la cererea părţii interesate, la plata de despăgubiri pentru repararea prejudiciului cauzat prin introducerea contestaţiei sau plângerii.

  (2) Reaua-credinţă rezultă din caracterul vădit nefondat al contestaţiei ori al plângerii, precum şi din orice alte împrejurări care îndreptăţesc constatarea că exercitarea acesteia s-a făcut în alt scop decât acela pentru care legea o recunoaşte.”

  Prin urmare, nu încurajăm contestarea proceselor-verbale de contravenție în scop șicanator sau dacă nu există un temei în acest sens fie formal, fie privind aspectele ce țin de fapta propriu-zisă. Vă sfătuim să acționați cat mai responsabil în trafic și să conduceți în siguranță pentru cei dragi care vă așteaptă acasă!

  Sursa poze: bihorjust.ro